Kajetanów, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 78 579 zł | 2 pokoje | 46,86 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul.Warszawska 44 w sali nr X odbędzie się drugalicytacjalokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Kajetanów 137/12 (dawniej Kajetanów 2/12), gm. Zagnańsk, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00125358/3 będącego własnością dłużnika

Przedmiotowy lokal o pow. 46,86m2 położony jest na I piętrze budynku wielolokalowego i składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z WC. Do lokalu pomieszczeniami przynależnymi są dwie piwnice o pow. 17,89m2 i 3,31m2.Suma oszacowania wynosi 117 869,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 579,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 786,90zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 87124044161111001046043453najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg środki muszą wpłynąć na rachunek Komornika.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.14:00 do godz.15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul.Warszawska 44 Wydział I Cywilny pod sygn.I Co 1414/17odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

135 150 zł | 3 pokoje | 65,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 150 zł
  • 2 070 za m2
Image things

Końskie , Świętokrzyskie

445 457 zł | 1,00 m2

  • cena: 445 457 zł
  • 445 457 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

3 391 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 391 000 zł
  • 3 391 000 za m2