Jelenia Góra , Dolnośląskie

Lokal użytkowy | 9 150 zł | 22,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusza Bijowskiego Asesor Joanna Majdak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 01-03-2019r. o godz 9:40, sala nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Pocztowej 7 stanowiącej własność dłużnika: posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nr JG1J/00064326/5. Nieruchomość położona jest na parterze budynku o funkcji mieszkaniowo- usługowej i opisana jest jako nieruchomość lokalowa usługowa składająca się z gabinetu (na parterze), 2 pomieszczeń, które użytkowane były na solaria, zaplecza, wc i przedpokoju (komunikacji)- pomieszczenia położone na poziomie piwnicy. Lokal położony na dwóch poziomach- parterze i piwnicy z połączeniem wewnętrznymi schodami. Powierzchnia lokalu wynosi 22,70 m2. Nieruchomość wyposażona w instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, telekomunikacyjną. Ogrzewanie elektryczne. Wejście do nieruchomości od strony ul. Pocztowej o nawierzchni asfaltowej. Brak bezpośredniego wejścia do lokalu. Lokal nie ma witryny. Konieczność przejścia przez wspólny korytarz klatki schodowej.

Cena oszacowania wynosi: 12.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 9.150,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. kwotę 1.220,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 69 1090 1926 0000 0001 0662 7500.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

1 240 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 240 000 zł
  • 1 240 000 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

103 500 zł | 2 pokoje | 45,90 m2 | Parter

  • cena: 103 500 zł
  • 2 255 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

193 000 zł | 5 pokoi | 159,10 m2

  • cena: 193 000 zł
  • 1 213 za m2