Toruń, Rubinkowo

Mieszkanie | 129 750 zł | 2 pokoje | 48,50 m2 | 10 piętro

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Toruniu


Dariusz Zimny


Kancelaria Komornicza, ul. Pigwowa 5, Toruń, 87-100 Toruń


tel. 563-067-020 / fax. 563-067-024


Sygnatura: KM 6607/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny, Ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 315, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Dziewulskiego 16A/55, 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00084222/4.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 55 o powierzchni 48,50 m2 położony jest na dziesiątym piętrze, w środkowej części budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal usytuowany jest dwustronnie.


Suma oszacowania wynosi 173 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 300,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny, Ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Dariusz Zimny

Image things

Toruń , Chełmińskie Przedmieście

153 750 zł | 3 pokoje | 48,10 m2 | Parter

  • cena: 153 750 zł
  • 3 196 za m2
Image things

Toruń , Jakubskie Przedmieście

1 769 000 zł | 1 871,65 m2

  • cena: 1 769 000 zł
  • 945 za m2
Image things

Toruń , Grębocin nad Strugą

48 750 zł | 64,00 m2

  • cena: 48 750 zł
  • 762 za m2