Jabłonna, Mazowieckie

Mieszkanie | 198 750 zł | 2 pokoje | 51,61 m2 | Parter

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Legionowie


Adam Wujek


Kancelaria Komornicza, C.K. Norwida 2c, Legionowo, 05-120 Legionowo


tel. 501737747 / fax. 227848388


Sygnatura: Km 291/18


Strona internetowa: http://www.komorniklegionowo.pl


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości,  należącej do dłużnika: , ul. Akademijna 7/9, 05-110 Jabłonna, położonej przy ul. Akademijna 7/9, 05-110 Jabłonna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00058033/4. Suma oszacowania wynosi 265 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 48 10901841 0000 0001 0714 2786.


Zgodnie
z art. 962
§ 1przystępujący
do przetargu obowiązany jest złożyć rejkojmię w wysokości
jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyAdam WujekImage things

Jabłonna , Mazowieckie

494 267 zł | 129,00 m2

  • cena: 494 267 zł
  • 3 832 za m2