Świeradów-Zdrój , Dolnośląskie

Mieszkanie | 27 000 zł | Kawalerka | 42,30 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim


Małgorzata Powalska-Graba


Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski


tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799


Sygnatura: KMP 34/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy 11 Listopada 31, 59-850 Świeradów Zdrój, dla którego SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00033445/7.


Opis nieruchomości:
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Świeradów-Zdrój przy ul. 11 Listopada 31/3A. Lokal mieszkalny nr 3A położony jest na I piętrze (II kondygnacja) wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, wzniesionego w II połowie XIX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia oraz częściowo drewnianej. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne dla poszczególnych mieszkań. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą: pokój z wnęką kuchenną oraz pokój o łącznej powierzchni 15,80 m2 (w pokoju z wnęką kuchenną zamontowana jest kabina prysznicowa z brodzikiem). Do lokalu mieszkalnego przynależy wc na parterze budynku 1,50 m2, pomieszczenie gospodarcze z korytarzem na parterze budynku 17,40 m2 oraz piwnica 7,60 m2. Łącznie powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną dla przedmiotowej nieruchomości 42,30 m2. Układ funkcjonalny mieszkania jest jednostronny i przechodni. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1924/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 12 o powierzchni 0,0696 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1S/00033429/9. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr V/25/2015 z dnia 4 lutego 2015r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 lutego 2015r., poz. 602), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 3MW/U: 1)przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usług innych nieuciążliwych; 2)przeznaczenie dopuszczalne: a)budynki garażowe, b)budynki gospodarcze, c)budynki gospodarczo-garażowe. Jest to także strefa „B” ochrony uzdrowiskowej miasta „Świeradów Zdrój” i strefa „B” ochrony konserwatorskiej, a budynek nr 31 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.


Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S. A. Oddział Jelenia Góra 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Komornik Sądowy


Małgorzata Powalska-GrabaImage things

Wałbrzych , Sobięcin

35 000 zł | 53,23 m2

  • cena: 35 000 zł
  • 658 za m2
Image things

Złotoryja , Dolnośląskie

79 625 zł | 1,00 m2

  • cena: 79 625 zł
  • 79 625 za m2
Image things

Osiecznica , Dolnośląskie

58 560 zł | 45,00 m2

  • cena: 58 560 zł
  • 1 301 za m2