Osieki, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 63 053 zł | 2 pokoje | 52,96 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Marek Winnicki


Kancelaria Komornicza, Szymanowskiego 14, Koszalin, 75-573 Koszalin


tel. 943426143 / fax. 943426143


Sygnatura: Km 4185/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Andersa 34, 75-950 Koszalin, pokój 1A, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul.Jeziorna 5/4,Osieki, 76-004 Sianów, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00037705/4.


Suma oszacowania wynosi 94 579,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 052,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 457,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 16 1020 2791 0000 7202 0191 0140.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marek WinnickiImage things

Szczecin , Zachodniopomorskie

450 000 zł | 212,00 m2

  • cena: 450 000 zł
  • 2 123 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

194 250 zł | 2 pokoje | 56,60 m2 | Parter

  • cena: 194 250 zł
  • 3 432 za m2
  • cena: 19 425 zł
  • 19 425 za m2