Sochaczew, Mazowieckie

Mieszkanie | 88 500 zł | 2 pokoje | 36,63 m2 | 2 piętro

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie


Jacek Jachowicz


Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6, Sochaczew, 96-500 Sochaczew


tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062


Sygnatura: Km 1049/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Piłsudskiego 28/18, 96-500 Sochaczew, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/00038330/1.


Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jacek JachowiczImage things

Sochaczew , Mazowieckie

25 196 250 zł | 20 630,71 m2

  • cena: 25 196 250 zł
  • 1 221 za m2
Image things

Sochaczew , Mazowieckie

27 975 zł | Kawalerka | 18,40 m2

  • cena: 27 975 zł
  • 1 520 za m2
Image things

Sochaczew , Mazowieckie

76 000 zł | Kawalerka | 28,37 m2 | Parter

  • cena: 76 000 zł
  • 2 679 za m2