Elbląg, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 56 100 zł | 31,03 m2 | 1 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Elblągu


Władysław Kubryń


Kancelaria Komornicza, 12 Lutego 6, Elbląg, 82-300 Elbląg


tel. (055) 2353010 / fax. (055) 2327174


Sygnatura: KM 634/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Władysław Kubryń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2019 o godz. 08:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Elblągu IX Wydział Cywilny, Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 115, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Malborska 19/1, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy W Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00071903/1.


Suma oszacowania wynosi 74 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 100,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 85 2030 0045 1110 0000 0288 6750.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Elblągu IX Wydział Cywilny, Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Władysław KubryńImage things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

237 333 zł | 4 pokoje | 102,06 m2 | 3 piętro

  • cena: 237 333 zł
  • 2 325 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

102 000 zł | 3 pokoje | 52,85 m2 | 6 piętro

  • cena: 102 000 zł
  • 1 930 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

73 333 zł | 3 pokoje | 50,50 m2 | Parter

  • cena: 73 333 zł
  • 1 452 za m2