Stara Iwiczna , Mazowieckie

Garaż | 24 720 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 24 720 zł
 • Miasto: Stara Iwiczna
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 24 720 zł
 • Ulica: Słoneczna 105a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 2 400 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 23979X56158821
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-18 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 26/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 6647.

Syndyk masy upadłości Leszka Reszotnika, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu
o sygnaturze akt X GUp 518/18 przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż miejsca postojowego
nr 102 położonego w lokalu niemieszkalnym nr 113 stanowiącym podziemny garaż wielostanowiskowy zlokalizowany
w budynku przy ul. Słonecznej 105A w miejscowości Stara Iwiczna w gminie Lesznowola, na kondygnacji -1 (minus
jeden). Dla lokalu niemieszkalnego prowadzona jest Księga Wieczysta WA1I/00005915/2 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania.

Cena wywoławcza wynosi 24.720,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości w wysokości 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 25 8923 0008 0131 3730 3012 0001, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. X GUp 518/18”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.
Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna spełniać warunki określone w zatwierdzonych przez Sędziego komisarza warunkach przetargu i aukcji.

Oferty należy składać do dnia 18 lutego 2019 r. na adres:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 518/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym X GUp 518/18” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 lutego 2019 roku o godzinie 1510 w budynku Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Marcina Sobczaka, z dnia 8 października 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka - ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do czwartku, w godz. 1100-1300, oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 518/18 w czytelni Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Image things

Strzegowo , Mazowieckie

82 238 zł | 1,00 m2

 • cena: 82 238 zł
 • 82 238 za m2
Image things

Warszawa , Włochy

43 776 500 zł | 1,00 m2

 • cena: 43 776 500 zł
 • 43 776 500 za m2
Image things

Radzymin , Mazowieckie

327 750 zł | 75,64 m2 | 3 piętro

 • cena: 327 750 zł
 • 4 333 za m2