Wrocław , Śródmieście

Mieszkanie | 246 000 zł | 2 pokoje | 59,12 m2 | Parter

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Robert Kapica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-03-2019r. o godz. 09:00
w sali nr 61 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu VII Wydział Cywilny
50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Lompy 15, składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 59,12 m2 i udziału w prawie własności gruntu opisanego jako działka nr 160, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 186m2, wynoszącego 1.018/10.000 części. Lokal mieszkalny położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, pochodzącego z początku XX wieku ( rok budowy około 1915), w skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje mieszkalne, kuchnia przedpokój ora łazienka wraz z WC. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków o numerze: WR1K/00223837/5 należącej do dłużnika Pan
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 328.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj 246.000,00 zł.
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,
z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych tj 2.460,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 32.800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi,
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 26-02-2019r. o godz 09:00
Operat szacunkowy tej nieruchomość można oglądać w kancelarii komornika w terminie dwóch tygodni przed licytacją, a akta postępowania egzekucyjnego w sądzie w którym odbywać się będzie przetarg od 28-02-2019r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .
Użytkowania służebności i prawa dożywotników, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60

Image things

Wrocław , Psie Pole

860 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 860 000 zł
  • 860 000 za m2
Image things

Wrocław , Fabryczna

13 500 zł | 12,12 m2

  • cena: 13 500 zł
  • 1 114 za m2
Image things

Wrocław , Psie Pole

616 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 616 500 zł
  • 616 500 za m2