Kielce, Świętokrzyskie

Obiekt | 800 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 800 000 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 800 000 zł
 • Ulica: Langiewicza
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 80 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 23976X56151795
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-05 - Co to znaczy?

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ogłasza dwa drugie przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż
nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego


Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0024 jako działka nr 64 o pow. 0,0945 ha (KW Nr KI1L/00101762/4).
a. Nieruchomość jest zabudowana budynkami i budowlami pomocniczymi byłego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach. Posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości ogrodzony, częściowo utwardzony ciągami komunikacyjnymi i placami parkingowymi. Teren na którym znajduje się nieruchomość wyposażony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i sieć gazową. Dostępność komunikacyjna i piesza bardzo dobra, lokalizacja i sąsiedztwo korzystne.
b. Dla terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, nieruchomość położona jest na terenie "zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości z usługami podstawowymi".
c. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
d. Cena wywoławcza: 800 000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT,
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami).
e. Wadium: 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100).
f. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 1200, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C2, sala nr 102.
g. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Nr 09 1020 2629 0000 9002 0342 7002. Termin ten jest dniem wpływu wadium na konto Urzędu Marszałkowskiego.
Pełna treść ogłoszenia wraz z warunkami przetargów została wywieszona na tablicy ogłoszeń:
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, w Starostwie Powiatowym w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, w Urzędzie Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, a także dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach www.swietokrzyskie.pro i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach www.bip.sejmik.kielce.pl.
Szczegółowych informacji o przetargach udziela Departament Nieruchomości, Geodezji
i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C2, pokój 22, tel. (41) 342 15 37.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

1 677 476 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 677 476 zł
 • 1 677 476 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

219 739 zł | 2 pokoje | 50,20 m2 | Parter

 • cena: 219 739 zł
 • 4 377 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

62 570 zł | Kawalerka | 23,70 m2 | 1 piętro

 • cena: 62 570 zł
 • 2 640 za m2