Pietrasze , Jaroszówka

Mieszkanie | 35 000 zł | 4 pokoje | 71,70 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 35 000 zł
 • Miasto: Pietrasze
 • Powierzchnia: 71,70 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 488 zł
 • Ulica: 16
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23970X56137743
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-25 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNOogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku nr 16, w miejscowości Pietrasze, na działce oznaczonej nr geod. 206, o pow. 0,0303 ha, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnejKsięga wieczysta nieruchomości – KW Nr OL1C/00032525/0

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Lokal mieszkalny nr 3 – położony na pierwszym piętrze w budynku 8-lokalowym nr 16, składający się z kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i 4 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 71,70m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie w wysokości 45/303. Piwnice w budynku nie są pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali, są częściami wspólnymi budynku. Lokal posiada instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania bez kotła co.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35 000,00 zł.

Wadium wynosi 3 500,00 zł.

Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z utratą jego ważności.Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2019r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11.

Forma nabycia:

Ogłoszony do przetargu lokal wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku będzie sprzedany na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej umowy sprzedaży winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Świętajno ustaloną w przetargu kwotą. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sadowych obciążają nabywcę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 9339 0006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 25 lutego 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu.

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Image things

Augustów , Podlaskie

194 250 zł | 102,00 m2

 • cena: 194 250 zł
 • 1 904 za m2
Image things

Szczodruchy , Podlaskie

59 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 59 000 zł
 • 59 000 za m2
Image things

Orla , Podlaskie

106 165 zł | 1,00 m2

 • cena: 106 165 zł
 • 106 165 za m2