Różynka, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 24 000 zł | 47,93 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 5, art. 41, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204) § 6, § 8, 10, § 12, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490) ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Różynce, adres Różynka 64 A mieszkania 1.
Lokal mieszkalny przeznaczona jest do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr II/15/2018 Rady Gminy Świątki z dnia 29 listopada 2018 r.
Cena lokalu mieszkalnego - 24.000,00 zł netto Do ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.Całość podlega zapłacie przez nabywcę przed zawarciem aktu notarialnego.
Całkowita cena lokalu mieszkalnego – 24.000,00 zł
Budynek zlokalizowany jest na działce nr 73/2 obręb Różynka o powierzchni 0,10 ha. Dla działki nr 73/2 urządzona jest księga wieczysta KW Nr OL10/00035634/0 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma sporządzonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze obowiązuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Świątki”- Uchwała nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Świątki z dnia 20 października 2009 r. Działka nr 73/2 obręb Różynka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno-usługową i wielofunkcyjną, oznaczoną symbolem „MUW”.
V
Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku trzyrodzinnym o numerze 64 A w Różynce. Powierzchnia lokalu 47,93 m2. Budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w 1930 r. Ściany zewnętrzne , murowane z cegły pełnej. Więźba dachowa drewniana, kryta dachówka ceramiczna, stolarka okienna pcv, stolarka drzwiowa drewniana nietypowa. Układ funkcjonalny: dwa pokoje, kuchnia. Stolarka okienna pcv, stolarka drzwiowa drewniana nietypowa, deska podłogowa. Instalacje: wodociągowa, energetyczna, ogrzewanie piecowe. Ponieważ w piwnicy pomieszczenia osiągają wysokość mniejszą niż 1,40 metra oraz nie zostały rozdysponowane między najemców powierzchnia piwnic nie została uwzględniona przy inwentaryzacji i przy rozliczeniu udziałów. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu i wynosi 4793/16754. ELS
Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza 24.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Świątki (pokój nr 1) w dniu 14 marca 2019 r. o godz 10:00
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz inne podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej (1200,00 zł) na rachunek Urzędu Gminy w Świątkach w WBS w Jonkowie oddział w Świątkach nr rachunku 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 08 marca 2019 r. (włącznie) wadium znajdowało się na rachunku bankowym gminy. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji: - dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu przed otwarciem przetargu - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn. że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 240,00 złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
zav
naczon
In
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT, płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż na 2 dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.it
rcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od
przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca ponosić będzie w całości koszt związane z przeniesieniem prawa własności. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Informacja o wyniku przetargu, zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Świątkach, na okres 7 dni. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Świątki.
Wadium
pozostałych uczestników
przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wójt Gminy Świątki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informację dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalno - Inwestycyjnym Urzędu Gminy Świątki ( pokój nr 7) tel. 89 616-98-83 wew. 110. Sporządziła: Sylwia Horba tel. 89 616 98 83 wew. 110

Image things

Lidzbark , Warmińsko-Mazurskie

365 267 zł | 1,00 m2

  • cena: 365 267 zł
  • 365 267 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

58 500 zł | Kawalerka | 26,60 m2 | 5 piętro

  • cena: 58 500 zł
  • 2 199 za m2
Image things

Dąbrówno , Warmińsko-Mazurskie

590 000 zł | 483,30 m2

  • cena: 590 000 zł
  • 1 221 za m2