Niedzica, Małopolskie

Mieszkanie | 197 280 zł | 75,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 197 280 zł
 • Miasto: Niedzica
 • Powierzchnia: 75,40 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 2 616 zł
 • Ulica: Osiedle Pod Taborem 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23960X56114323
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-22 - Co to znaczy?

Opis

.
OGŁOSZENIE
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą w Niedzicy ul. Widokowa 1, ogłasza przetarg na sprzedaż następującego lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 5 (kotłowni) znajdującego się na Osiedlu Pod Taborem w Niedzicy tj.
a) Lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym położonym w Niedzicy Osiedle Pod Taborem nr 3 składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 75,4 m' oraz pomieszczenia przynależnego w postaci pomieszczenia składowego o powierzchni 8,4m wraz z udziałem 838/42525 w częściach wspólnych nieruchomości, o łącznej powierzchni 83,8 m2 za cenę wywoławczą w wysokości 193 685,00 złotych wraz z 838/41830 udziałami w lokalu niemieszkalnym nr 5 (kotłowni) zlokalizowanego w piwnicy budynku mieszkalnego nr 3 za cenę wywoławczą 3 594,65 złotych. Łączna cena wywoławcza nabycia w/w lokalu wynosi: 197 279,65 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych, 65 groszy), wymagane wadium w wysokości: 10 000,00 złotych,

OGÓLNE INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU
1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W przypadku gdy przepisy polskiego prawa wymagają uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu na nabycie danej nieruchomości, uczestnik przystępujący do przetargu powinien posiadać stosowne zezwolenie.
2. ZEW Niedzica S.A. zastrzega sobie prawo do:
a) swobodnego wyboru oferenta spośród złożonych ofert oferujących co najmniej cenę wywoławczą określoną w pkt. a) powyżej, b) zmiany warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu, c) odwołania przetargu bez podania przyczyny, d) do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę za przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny.
3. Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed terminem wyznaczonym na
składanie ofert wpłacić wadium w wysokości określonej powyżej. Wadium należy wpłacić przelewem na konto ZEW Niedzica S.A. w banku PKO S.A. o/ Nowy Targ nr konta: 10 1240 1574 1111 0000 0790 1809 (decyduje data uznania rachunku bankowego ZEW Niedzica) lub gotówką w kasie ZEW Niedzica S.A. Zwrot wadium nastąpi do 14 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a oferentowi, którego oferta została przyjęta (zaoferował najwyższą cenę nabycia) - po podpisaniu umowy sprzedaży Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – zakup lokalu mieszkalnego" w siedzibie ZEW Niedzica S.A. (sekretariat pok. Nr 15) w terminie do
dnia 22 lutego 2019 roku do godz: 10:00.
5. Pisemna oferta powinna zawierać następujące informacje:
KRS 0000049056 Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia w Krakowie
nr konta PKO S.A. o/ Nowy Targ 10124015741111000007901809
Kapitał zakładowy zgodnie z KRS 225 837 900 zł
(wpłacony zgodnie z KRS 225 837 900 zł)
NIP 735-20-55-446 REGON 490785702
a) Dane personalne (imię i nazwisko uczestnika przetargu wraz z adresem zamieszkania, serią i numerem dowodu osobistego w przypadku obywateli polskich, lub innego dokumentu tożsamości w przypadku innych osób fizycznych, telefon kontaktowy, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – nazwę firmy, adres siedziby oraz rejestr, w którym dany podmiot został zarejestrowany wraz z numerem rejestru
. b) W przypadku gdy oferent reprezentowany będzie przez Pełnomocnika, do of dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego (pod rygorem odrzucenia oferty).
c) Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż wskazany w pkt a) powyżej.
d) Wskazanie numeru rachunku bankowego na który ma być zwrócone wadium, oferentom których oferty nie zostaną przyjęte.
e) Oferowaną cenę brutto nabycia wyrażoną w PLN (nie niższą niż wywoławcza), zapisaną liczbowo i słownie.
f) Wszystkie składane w ofercie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału i być podpisane przez oferenta/pełnomocnika lub osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2019 roku o godz: 10:05 w siedzibie ZEW Niedzica SA – sala konferencyjna.
7. Oferent ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi okolicznościami dotyczącymi nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – w terminie przewidzianym dla składania ofert. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz terminu wizji lokalnej udzielać będzie Pan Szymon Pierwoła tel.18-26-10-132, 519-337-110.
8. Oferta każdego uczestnika przetargu jest wiążąca przez okres 90 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.
9. Zbycie własności nieruchomości lokalowej nastąpi w wyniku zawarcia warunkowej (Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu) umowy kupna sprzedaży z osobą, która zaoferowała najwyższą cenę za lokal przewidziany do sprzedaży wraz z udziałami w lokalu niemieszkalnym nr 5 (kotłowni).
10. Wyniki postępowania przetargowego zostaną ogłoszone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, w formie ogłoszenia na stronach internetowych ZEW Niedzica S.A., oraz wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w ZEW Niedzica S.A.
11. Oferent wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy w wyznaczonym przez ZEW Niedzica S.A. terminie.
12. Jeżeli wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy, traci wadium, a ZEW Niedzica S.A. może wytypować kolejnego oferenta który złożył najbardziej korzystne warunki finansowe bez przeprowadzenia ponownego przetargu.
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Image things

Andrychów , Małopolskie

88 425 zł | 2 pokoje | 41,31 m2 | 3 piętro

 • cena: 88 425 zł
 • 2 141 za m2
Image things

Trzciana , Małopolskie

146 643 zł | 74,00 m2

 • cena: 146 643 zł
 • 1 982 za m2
Image things

Zabierzów , Małopolskie

36 192 zł | 1,00 m2

 • cena: 36 192 zł
 • 36 192 za m2