Wincentów, Świętokrzyskie

Dom | 122 733 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk Kancelaria komornicza w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw ul. Podwale 2A tel. 082 576 22 40 email: [email protected] Sygn.akt KM 1547/15 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13.03.2019. o godz. 11.00. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej działki 1546 o pow. 0,1080 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Wincentowie , stanowiącej własność dłużnika:

WINCENTÓW 91
22-302 SIENNICA NADOLNA
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr KW ZA1K/00028085/5. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:184.100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 122.733,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię wwysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomośc lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Makoszyn , Świętokrzyskie

294 478 zł | 164,00 m2

  • cena: 294 478 zł
  • 1 796 za m2
  • cena: 102 169 zł
  • 1 198 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

3 391 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 391 000 zł
  • 3 391 000 za m2