Bolesławiec , Dolnośląskie

Garaż | 15 000 zł | 14,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem transportu i łączności - garażem stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w Bolesławcu (obręb - 10) – wpisanej w księdze wieczystej Nr JG1B/00014860/7.
1. Opis nieruchomości : Działka nr 29/11 o pow. 0.0017 ha, zabudowana budynkiem transportu i łączności – garażem, położona przy ul. Bolesława Chrobrego w Bolesławcu. Nieruchomość położona jest w bliskiej odległości od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. Odległość od centrum administracyjnego i handlowego ok. 500 m. Działka o kształcie regularnym, położona na terenie płaskim, równym, zabudowana budynkiem garażowym. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i usługowymi. Lokalizacja dobra.

2. Na działce nr 29/17 będącej własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki 29/11, służebność drogowa odpłatna na czas nieokreślony, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 29/17 do drogi nr 9. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości nr 29/17 zawarte jest w cenie nieruchomości. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: C-MW2 – zabudowa wielorodzinna.

3. Opis boksu garażowego: Budynek transportu i łączności – garaż wykonany w technologii tradycyjnej murowanej;
- wrota garażowe dwuskrzydłowe drewniane;
- dach płaski betonowy kryty papą;
- tynki cementowo-wapienne, bielone;
- posadzka betonowa równa bez widocznych śladów zużycia;
- rynny PCV;
- instalacja elektryczna.
Ogólny stan techniczny średni. Podjazd do garażu utwardzony kostką betonową. - powierzchnia użytkowa garażu – 14,10 m 2, wysokość garażu od 220 do 240 cm;

Cena nieruchomości zabudowanej do I przetargu wynosi – 15.000 zł.
Na cenę składają się: cena gruntu w udziale – 15,11% oraz cena budynku garażowego w udziale – 84,89 %. Wyliczone proporcje będą stanowiły podstawę do wyodrębnienia z uzyskanej w przetargu ceny gruntu i ceny garażu. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.1221 ze zmian.) – cena gruntu wraz z budynkiem garażowym zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.

Wadium w gotówce wynosi – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

PRZETARG
odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 11.00
w sali 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec-I piętro).

WARUNKIEM wzięcia udziału w PRZETARGU jest : wniesienie wadium w pieniądzu ze wskazaniem nieruchomości – na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. 0/ Bolesławiec numer: 04 10202137 0000 9402 0046 4271 – w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku, tak aby w dniu 22 lutego 2019 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu Miasta Bolesławiec po wymienionym wyżej terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dowód tożsamości,
- osoby prawne – winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (spółki cywilne) – winny posiadać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
Z cudzoziemcem na przetarg winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.2278). Osoby biorące udział w przetargu winny okazać dowód osobisty oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać garaż w dniu 13 lutego 2019 r.
w godzinach od 14.30 do godz. 15.00.

Prezydent Miasta Bolesławiec jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości – najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi, a przeprowadzony przetarg uczyni niebyłym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Regulamin przetargu dostępny w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec – „biurowiec”- I piętro, pokój nr 109, tel.645-65-17. Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej UM Bolesławiec www. boleslawiec. pl – przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

2 403 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 403 750 zł
  • 2 403 750 za m2
Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

990 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 990 000 zł
  • 990 000 za m2
Image things

Bolesławiec , Dolnośląskie

111 750 zł | 3 pokoje | 59,70 m2 | Parter

  • cena: 111 750 zł
  • 1 872 za m2