Zakopane, Małopolskie

Dom | 1 119 132 zł | 230,55 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemara Hosiawy - asesor komorniczy Urszula Spas na podstawie art. 954 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2019r. o godz. 11:00 w kancelarii zastępcy komornika przy ul. Nowotarskiej 26 A w Zakopanem odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym należącej do dłużnika położonej Zakopanem, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/00039631/2.
Nieruchomość położona w Zakopanem przy ul. Oberconiówka mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr NS1Z/00039631/2 należąca do dłużnika: Przyborowski Kacper.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obr. 111 Zakopane, gm. Zakopane, powiat tatrzański i składa się z działki ewidencyjne nr 166/2 o pow. 0,0795 ha oraz działki ewidencyjnej nr 166/3 o pow. 0,1066 ha. Działki o nieregularnym i nieforemnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o szerokości od ok. 15,5m do ok. 18m i łącznej długości od 92m do 121m. Działka nr 166/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 230,55 m2 oraz budynkiem garażu składającego się z parteru (obejmującego garaż dwustanowiskowy o pow. uż. 32,92m2) oraz poddasza użytkowego o funkcji mieszkalnej. Działka nr 166/3 niezabudowana, działki umiarkowanie płaskie oraz o niewielkim nachyleniu stoku w kier. płd- wsch. Zagospodarowanie - ogrodzenie w części frontowej od ulicy murowane obłożone kamieniem łamanym (częściowo okładziny odpadły), brama wjazdowa (stylowa) o konstrukcji drewnianej, dwuskrzydłowa otwierana ręcznie wraz z furtką wejściową drewnianą stylową – brama wjazdowa i furtka zadaszone, w pozostałej części ogrodzenie drewniane z bali, nasadzenia zieleni ozdobnej - trawniki, krzewy, iglaki, podjazdy i chodniki gruntowe utwardzone kamieniem łamanym. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej z garażem wolnostojącym połączonym z budynkiem mieszkalnym przewiązką na poziomie poddasza. Obiekt o konstrukcji mieszanej – podpiwniczenie budynku mieszkalnego murowane z pustaków, pozostałe drewniane z płazów. Garaż w całości o konstrukcji tradycyjnej murowany z pustaków. Budynki wzniesione na podstawie pozwolenia na budowę z 2002r. Stan techniczny dobry, standard podwyższony. Uzbrojenie: sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa miejska, sieć kanalizacyjna miejska, sieć telekomunikacyjna. W budynku instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno – kanalizacyjna CO i CW z pieca na olej opałowy – piec Viessmann, instalacja wentylacji, instalacja odgromowa, instalacja alarmowa.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. Oberconiówka o nawierzchni asfaltowej oraz również nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do w/w drogi publicznej – brak ujawnionego uprawnienia polegającego na służebności przejazdu i przechodu na rzecz szacowanej nieruchomości. Obecnie faktyczny dostęp do ul. Oberconiówka odbywa się umownie (bez ujawnionych służebności oraz uprawnień) po działkach nr 160/2 i nr 164/2 stanowiących własność osoby fizycznej (właściciela nieruchomości sąsiednich). W dacie wydania Decyzji PnB nr 331/02 z dnia 24/10/2002r. znak AB.V.7351/ZAK-330/02 udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, szacowana nieruchomość miała uregulowany prawnie dostęp do w/w drogi publicznej – objęta była wspólną księgą wieczystą z m.in. z działkami położonymi między szacowaną nieruchomością a drogą publiczną – tj. dz. nr 121/2, nr 160/2 i nr 164/2 (stanowiących obecnie jedną nieruchomość, wszystkie stanowią użytki dr - drogi). Niezbędnym jest prawne uregulowanie i zapewnienie dostępu do drogi publicznej (ul. Oberconiówka) poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz ewentualnie innych niezbędnych służebności na rzecz szacowanej nieruchomości.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, głównie z pokojami gościnnymi, pensjonaty, ciek wodny Olczycki Potok, działki niezabudowane, łąki, obiekty gastronomiczne, droga gminna – ul. Oberconiówka.
Uwaga: Obiekt wymaga dokonania zgłoszenia zakończenia prac budowlanych i zgłoszenia przystąpienia do użytkowania.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr XLV/591/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCZA” Nieruchomość położona jest w całości w terenie oznaczonym w Planie symbolem 27.MN.
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 1.590.843,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 1.119.132,25 zł
Przystępujący do licytacji zgodnie z art. 867 ind. 1 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6. zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 159.084,30 zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. I Oddział w Zakopanem ul. Krupówki 19 nr: 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 1013 z ind. 6 kpc nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia co nastąpi niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej tej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18:00 dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.
Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie:
05.03.2019 r. od godz. 11:00 do godz: 12:00 ( zamiar oglądania nieruchomości należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyznaczonym terminem oglądania nieruchomości ) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13 akta postępowania egzekucyjnego.
Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastępca komornia
Urszula Spas

Image things

Zakopane , Małopolskie

28 929 zł | 100,00 m2

  • cena: 28 929 zł
  • 289 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

32 106 zł | 206,69 m2

  • cena: 32 106 zł
  • 155 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

3 100 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 100 000 zł
  • 3 100 000 za m2