Dąbrówno, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 77 250 zł | 111,86 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Kościuszki , 14-120 Dąbrówno, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1O/00024490/8.
Opis nieruchomości:
działka nr 214/7 o powierzchni 0,0252 ha zabudowana budynkiem gospodarczo- garażowym z cześcią mieszkalną na poddaszu o łącznej powierzchni 111,86 m2. Składającym się z parteru o powierzchni 60,89 m2 ( garaż - 30,22m2 , 3 pomieszczenia gospodarcze, sień, korytarze ) i poddasza - cześci mieszkalnej o powierzchni 50,97 m2 ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój ) .

Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł.

Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Hanna Żołnowska

Image things

Dąbrówno , Warmińsko-Mazurskie

49 467 zł | 2 pokoje | 62,27 m2

  • cena: 49 467 zł
  • 794 za m2