Bukowiec, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 40 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy ul.Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Korytowo , 86-122 Bukowiec, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00017000/5.
Opis nieruchomości:
Działki o numerach ewidencyjnych 219/1 oraz 219/3 o łącznej powierzchni 0,6108ha położone w obrębie ewidencyjnym 041401_2.0007 Korytowo. Działka nr 219/3 o pow. 0,3108ha stanowi zabudowane siedlisko rolnicze natomiast działka nr 219/1 o pow. 0,30 ha jest niezabudowana, stanowi pole uprawne. Działki przedziela wąska droga dojazdowa do innej nieruchomości rolnej. Na działce nr 219/3 znajduje się budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i studnia. Podwórze z budynkami jest ogrodzone płotem z siatki metalowej w ramkach, na słupkach metalowych i na betonowej podmurówce z 2-skrzydłową, metalową bramą wjazdową. Od frontu, po obu stronach wjazdu na podwórze znajduje się sad. Działka nr 219/1 to grunty orne klasy bonitacyjnej RIVa i RIVb. Nieruchomość przylega do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej , prowadzącej ze wsi Gruczno do wsi Stążki. Budynek ma odcięty dopływ energii elektrycznej.

Suma oszacowania wynosi 61 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 100,00 zł.najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Do licytanta mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r. Nr 64 poz. 592 z póżn. zmianami).

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Piotr Pawelczyk

Image things

Bukowiec , Kujawsko-Pomorskie

60 000 zł | 867,00 m2

  • cena: 60 000 zł
  • 69 za m2