Izbica Kujawska, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 390 400 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Leszek Bończyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Radziejowie z siedzibą przy Brzeska 20, 88-200 Radziejów, pokój 112, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ,Augustynowo, 87-865 Izbica Kujawska, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radziejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1R/00034267/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość o powierzchni 0,5001 ha, zabudowana budynkiem magazynowo-biurowym.

Suma oszacowania wynosi 585 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 390 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Aleksandrów Kuj.Oddział Ciechocinek 20102052000000440200209015.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radziejowie mieszczącym się pod adresem: Brzeska 20, Radziejów, 88-200 Radziejów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Leszek Bończyk

Image things

Lisewo , Kujawsko-Pomorskie

14 667 zł | 2 pokoje | 49,68 m2

  • cena: 14 667 zł
  • 295 za m2
Image things

Bukowiec , Kujawsko-Pomorskie

60 000 zł | 867,00 m2

  • cena: 60 000 zł
  • 69 za m2
Image things

Pakość , Kujawsko-Pomorskie

190 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 190 000 zł
  • 190 000 za m2