Sadowne, Mazowieckie

Obiekt | 249 800 zł | 218,34 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2019 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą przy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Szynkarzyzna , 07-140 Sadowne, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1W/00051769/3.
Opis nieruchomości:
gruntowej zabudowanej - działka nr 700/2 o pow. 0,30 ha ( obręb 0017, Szynkarzyzna), położonej w miejscowości: Szynkarzyzna 47 gm.Sadowne.. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 130,50 m\2 i pow. użytkowej 218,34 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 54 m\2 i drewnianą wiatą magazynową o pow. zabudowy 182 m\2.

Suma oszacowania wynosi 374 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 249 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 470,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 68102044760000890200220376.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Skaryszew , Mazowieckie

176 550 zł | 81,00 m2

  • cena: 176 550 zł
  • 2 180 za m2
Image things

Wołomin , Mazowieckie

98 000 zł | 30,00 m2

  • cena: 98 000 zł
  • 3 267 za m2
Image things

Załuski , Mazowieckie

969 900 zł | 1,00 m2

  • cena: 969 900 zł
  • 969 900 za m2