Warszawa, Ursynów

Mieszkanie | 337 275 zł | 3 pokoje | 69,70 m2

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marta Królikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa, pokój 5B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Puławska 266/335, 02-684 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, VII Wydział KW prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00175049/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 335 o pow. użytkowej 69,70 m2 znajdujący się w budynku położonym na terenie dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, ul. Puławska 266. Lokal składa się z trzech pokoi, przedpokoju, hallu, kuchni, jadalni, łazienki, WC.

Suma oszacowania wynosi 449 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 337 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S. A. VII O/Warszawa 41 1240 1109 1111 0010 4313 6585.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Płocka 9, Warszawa, 01-231 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marta Królikowska

Image things

Warszawa , Targówek

6 300 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 300 zł
  • 6 300 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Południe

822 093 zł | 165,50 m2

  • cena: 822 093 zł
  • 4 967 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

15 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 15 000 zł
  • 15 000 za m2