Nowy Sącz, Małopolskie

Obiekt | 200 880 zł | 87,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Robert Lorek mający kancelarię w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 6 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 9:30 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego:
użytkowanie wieczyste działki nr 87/3 o pow. 0,0282 ha, położonej w Nowym Sączu przy ul. Zamoyskiego 3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 87,50 m2, objętej księgą wieczystą NS1S/00101965/3 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, należącego do dłużnika:

Użytkowanie wieczyste działki nr 87/3 objętej NS1S/00101965/3 z zabudowaniami oszacowane jest na kwotę 267.840,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 200.880,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr: 37 1020 3453 0000 8902 0011 0924 w PKO BP S.A.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Image things

Nowy Sącz , Małopolskie

2 500 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 500 000 zł
  • 2 500 000 za m2
Image things

Nowy Sącz , Wielkopolskie

358 709 zł | 183,10 m2

  • cena: 358 709 zł
  • 1 959 za m2
Image things

Nowy Sącz , Małopolskie

76 500 zł | Kawalerka | 28,02 m2

  • cena: 76 500 zł
  • 2 730 za m2