Ostróda, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 202 467 zł | 106,56 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-03-2019r., o godz. 10:40, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników:, położonej: ul.Jaracza 15/3, 14-100 Ostróda, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00046947/7
-lokal usługowy ( działalność gastronomiczna ) o pow. użyt. 106,56 m2, położony w Ostródzie ( w południowo-zachodniej części miasta w otoczeniu zbudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkalno-usługowej oraz handlowej ), na parterze w budynku mieszkalno-usługowym. Przy wejściu zlokalizowany jest ogródek gastronomiczny.Lokal składa się: trzech łazienek ( dwóch dla gości i jednej dla personelu ), z dwóch sal konsumpcyjnych ( w tym jednej z barem ), zmywalni, kuchni, magazynu baru i pomieszczenia obróbki brudnej. Stan techniczno-użytkowy lokalu podstawowy. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gaz ziemny, centralne ogrzewanie z kotłowni w piwnicy budynku. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal usługowy jest budynkiem dwukondygnacyjnym ( parter, piętro, poddasze ), całkowicie podpiwniczonym. Do lokalu przynależy 187/1000 części prawa użytkowania wieczystego dz. nr 32 o pow. 1 073 m2, na której położony jest budynek oraz w takiej samej części pomieszczeń budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. W budynku znajdują się również lokale mieszkalne. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ulicy Jaracza.
Suma oszacowania wynosi 303 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 370,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 18 marca 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 18 marca 2019r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Arkadiusz Królikowski

Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

118 275 zł | 3 pokoje | 103,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 118 275 zł
  • 1 148 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

140 100 zł | 2 pokoje | 61,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 140 100 zł
  • 2 271 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

241 275 zł | 3 pokoje | 78,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 241 275 zł
  • 3 066 za m2