Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 164 867 zł | 51,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Janusz Grabarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 44, 10-549 Olsztyn, pokój 330, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Panasa Henryka 1/-, 10-691 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00110647/4.

Suma oszacowania wynosi 247 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 164 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O Olsztyn 09102035410000530200143917.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-549 Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Janusz Grabarczyk

Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

171 000 zł | 48,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 171 000 zł
  • 3 563 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

122 475 zł | 3 pokoje | 54,00 m2 | Parter

  • cena: 122 475 zł
  • 2 268 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

159 105 zł | 2 pokoje | 46,30 m2 | 3 piętro

  • cena: 159 105 zł
  • 3 436 za m2