Woźnice, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 212 533 zł | 319,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużniczki położonej w Woźnicach, gm. Mikołajki, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 649/297 o powierzchni 2,6379 ha zabudowaną pozostałościami po budynku produkcyjnym, usługowym i gospodarczym, budynkiem mieszalni pasz i magazynu zbożowego, trzema budynkami garażowymi, budynkiem boksu garażowego, budynkiem gospodarczym, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 45 m2, budynkiem wagowym, budynkiem przechowalni ziemniaków oraz budynkiem administracyjno -biurowym z funkcją mieszkalną o powierzchni użytkowej 319 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00036087/5.


Suma oszacowania wynosi 318 800 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 212.533,33 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest w kwocie 31.880 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, bądź też na konto komornika nr: 28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Image things

Nidzica , Warmińsko-Mazurskie

510 000 zł | 239,50 m2

  • cena: 510 000 zł
  • 2 129 za m2
Image things

Morąg , Warmińsko-Mazurskie

278 287 zł | 1,00 m2

  • cena: 278 287 zł
  • 278 287 za m2
Image things

Faryny , Warmińsko-Mazurskie

102 000 zł | 233,60 m2

  • cena: 102 000 zł
  • 437 za m2