Stargard, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 90 465 zł | 2 pokoje | 37,92 m2

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim


Rafał Norsesowicz


Kancelaria Komornicza, ul. Mickiwicza 1B, Stargard, 73-110 Stargard


tel. 918369797 / fax.


Sygnatura: Km 1744/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Rafał Norsesowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 17-19, 73-110 Stargard, pokój 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Kuśnierzy 8c/2, 73-110 Stargard, dla której Sąd Rejonowym w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00087297/4.


Suma oszacowania wynosi 120 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 465,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 062,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 33 10902806 0000 0001 3356 1219 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Rafał NorsesowiczImage things

Stargard , Zachodniopomorskie

142 000 zł | 87,03 m2

  • cena: 142 000 zł
  • 1 632 za m2
Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

96 750 zł | 2 pokoje | 41,07 m2 | 2 piętro

  • cena: 96 750 zł
  • 2 356 za m2
Image things

Stargard , Zachodniopomorskie

22 160 zł | 16,39 m2

  • cena: 22 160 zł
  • 1 352 za m2