Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 193 110 zł | 4 pokoje | 72,50 m2 | 3 piętro

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie


Mariusz Chwatko


Kancelaria Komornicza, ul. Św. Wojciecha 3 3A, Olsztyn, 10-038 Olsztyn


tel. (89)5275489 / fax. (89)5275489


Sygnatura: Km 714/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Mariusz Chwatko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy , 10-543 Olsztyn, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul.Witosa 9/28, 10-900 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00154860/3.
Opis nieruchomości:
Rękojmię można uiścić na konto komornika: BGK O. w Olsztynie 94113011890025011425200001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania wynosi 257 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 110,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 748,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGK O. w Olsztynie 94113011890025011425200001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mariusz ChwatkoImage things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

159 105 zł | 2 pokoje | 46,30 m2 | 3 piętro

  • cena: 159 105 zł
  • 3 436 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

122 475 zł | 3 pokoje | 54,00 m2 | Parter

  • cena: 122 475 zł
  • 2 268 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

5 731 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 731 000 zł
  • 5 731 000 za m2