Słupcza, Świętokrzyskie

Dom | 44 565 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu


Wojciech Malinowski


Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, 27-600 Sandomierz


tel. 15 832 3603 / fax.


Sygnatura: Km 1269/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-03-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 , pokój IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Słpcza, 27-620 Dwikozy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00060929/9.
Opis nieruchomości:
działki o nr ewid. 1130, 1133 zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym o łącznej pow. 3200 m2. Od strony północno - wschodniej działki przylegają do asfaltowej drogi gminnej. Sprzedawane są razem z działką niezbudowaną nr 1132 o pow. 100 m2


Suma oszacowania wynosi 66 847,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 565,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 684,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Sandomierz 98 10204926 0000 1702 0009 5554.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Wojciech MalinowskiImage things

Kielce , Świętokrzyskie

62 570 zł | Kawalerka | 23,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 62 570 zł
  • 2 640 za m2
Image things

Pierzchnica , Świętokrzyskie

114 062 zł | 43,26 m2

  • cena: 114 062 zł
  • 2 637 za m2
Image things

Końskie , Świętokrzyskie

445 457 zł | 1,00 m2

  • cena: 445 457 zł
  • 445 457 za m2