Brzezinka, Małopolskie

Dom | 258 125 zł | 116,82 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1O/00038898/2/8
sygn. akt Km 221/15
(dotyczy sygn. akt I Co 695/15)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz, Kancelaria komornicza w Otwocku, na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Brzezinka (gmina Karczew); 05-480 Brzezinka 77, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1O/00038898/2 (działka ewidencyjna o numerze 182/2 o powierzchni 1429 m2, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 116,82 m2) - stanowiącej na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników: Wojciech Białek i Anna Białek.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 387.188,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 258.125,33 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i 33/100).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 38.718,80 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych i 80/100).
Rękojmię należy złożyć na konto komornika w banku PKO BP S.A. nr  98 10201026 0000 1702 0242 3242 lub w kasie kancelarii komornika (w dni pracujące) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 w pok. Sekretariacie Wydziału Cywilnego lub czytelni akt w godzinach urzędowania Sądu a także w kancelarii komorniczej w każdy wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Komornik Sądowy
Piotr Jan Gajdosz

Image things

Zakopane , Małopolskie

3 100 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 100 000 zł
  • 3 100 000 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Czerwony

239 016 zł | 44,80 m2 | 6 piętro

  • cena: 239 016 zł
  • 5 335 za m2
Image things

Podlipie , Małopolskie

237 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 237 750 zł
  • 237 750 za m2