Brzozowo, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 140 295 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Giżycku


Agata Kowalewska


Kancelaria Komornicza, ul. Krzywa 2, Węgorzewo, 11-600 Węgorzewo


tel. 874273227 / fax.


Sygnatura: Km 636/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy ul. Warszawska 28, 11-500 Giżycko, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Brzozowo 22, 11-600 Węgorzewo, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą o numerze OL2G/00006834/9.


Suma oszacowania wynosi 187 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 295,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 706,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Pisz 90102047530000080200060111.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Agata KowalewskaImage things

Golub-Dobrzyń , Kujawsko-Pomorskie

72 400 zł | Kawalerka | 43,00 m2

  • cena: 72 400 zł
  • 1 684 za m2
Image things

Choceń , Kujawsko-Pomorskie

2 200 zł | 8,10 m2

  • cena: 2 200 zł
  • 272 za m2
Image things

Włocławek , Kujawsko-Pomorskie

119 850 zł | 3 pokoje | 56,90 m2 | 1 piętro

  • cena: 119 850 zł
  • 2 106 za m2