Warszawa, Targówek

Mieszkanie | 143 700 zł | Kawalerka | 28,71 m2 | 4 piętro

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Agnieszka Powichrowska
Kancelaria Komornicza  Targowa 81/107A, 03-408 Warszawa
tel. 22 511-99-60; kom 666-878-792
e-mail: [email protected]
pon. 15.00 - 18.00, czw. 9.00 - 12.00
  Km 4550/17


    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie


Agnieszka Powichrowska


  na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


1 marca 2019 r. o godz. 11:40


 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ulicy Terespolskiej 15A w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 180, położonego w Warszawie w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 23, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA3M/00124504/6 wraz z udziałem w wysokości 41/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek i grunt opisany jest w księdze wieczystej o nr KW WA3M/00051863/7.   

 Suma oszacowania wynosi 191 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 143 700,00 zł.

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 160,00 zł.

 Rękojmię należy uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg :  PKO BP S.A. IX O w Warszawie 22 10201097 0000 7402 0084 1650.
Jednocześnie wskazać należy, iż rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.    
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego (sygn. akt : I Co 1947/18 ) Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ulicy Terespolskiej 15A protokół opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
        Komornik Sądowy
        Agnieszka Powichrowska

                                     

Image things

Warszawa , Targówek

6 300 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 300 zł
  • 6 300 za m2
Image things

Warszawa , Śródmieście

20 000 000 zł | 1 530,35 m2

  • cena: 20 000 000 zł
  • 13 069 za m2
Image things

Warszawa , Bemowo

1 104 150 zł | 215,90 m2

  • cena: 1 104 150 zł
  • 5 114 za m2