Stara Kornica, Mazowieckie

Obiekt | 158 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach z siedzibą przy Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce, pokój 9, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącego/ej do dłużnika: gm. Stara Kornica 3, 08-205 Stara Kornica, położonej:

-Stara Kornica 3, 08-205 Stara Kornica, dla której SĄD REJONOWY ŁOSICE VIII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W ŁOSICACH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI2S/00019577/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 1,0090 ha i nr działek 806, 829,- SUMA OSZACOWANIE WYNOSI 211 000,00 zł,


- CENA WYWOŁANIA JEST RÓWNA 158 250,00 zł., stanowi to 3/4 sumy oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 100,00 zł. RĘKOJMIĘ NALEŻY UIŚCIĆ NA KONTO KOMORNIKA: PKO BP S.A. 60 1020 4476 0000 8402 0016 8385 na dzień przed licytacją.

Rękojmia może być również złożona w kancelarii komornika na dzień przed licytacją gotówką w godzinach pracy kancelarii albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły
(w tym w szczególności zaświadczenia wymaganego przepisami ustawy z dnia 11.04.2003r.
o kształtowaniu ustroju rolnego).

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy


21 100,00


Marcin Dudek

Image things

Chylice , Mazowieckie

902 533 zł | 297,80 m2

  • cena: 902 533 zł
  • 3 031 za m2
Image things

Warszawa , Bemowo

39 000 zł | 16,33 m2

  • cena: 39 000 zł
  • 2 388 za m2
Image things

Błonie , Mazowieckie

147 750 zł | Kawalerka | 40,93 m2 | 2 piętro

  • cena: 147 750 zł
  • 3 610 za m2