Dołhobyczów, Lubelskie

Dom | 307 826 zł | 267,21 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2019 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy gm. Dołhobyczów , 22-540 Dołhobyczów, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/00043955/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość - w skład której wchodzi działka gruntu nr 195/2 o łącznej powierzchni 0,32 ha zabudowana domem murowanym trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 267,21 m2 oraz budynkiem gospodarczym drewnianym o powierzchni zabudowy 35 m2 - położona w msc. Dołhobyczów, gm. Dołhobyczów, posiadająca założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/00043955/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZOWIE.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 41.043,50-zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej.

Suma oszacowania wynosi 410 435,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 826,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 043,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie 45 9603 0006 2004 3900 1863 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Beata Kamińska

Image things

Lublin , Lubelskie

3 002 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 002 400 zł
  • 3 002 400 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

140 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 140 250 zł
  • 140 250 za m2
Image things

Lublin , Sławin

176 918 zł | Kawalerka | 43,45 m2 | Parter

  • cena: 176 918 zł
  • 4 072 za m2