Przeworno, Dolnośląskie

Obiekt | 69 334 zł | 100,52 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie z siedzibą przy Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Sarby, 57-130 Przeworno, dla której SĄD REJONOWY STRZELIN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00030232/2.
Opis nieruchomości:
- działki gruntu rolnego nr 93 o powierzchni 1400 m 2 - działka gruntu nr 132/1 o pow. 3600 m 2, zabudowana - budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 100,52 m2 - budynku gospodarczego o powierzchni 80 m2

Suma oszacowania wynosi 104 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 41109024310000000616000148.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jan Heród

Image things

Polkowice , Dolnośląskie

91 275 zł | 2 pokoje | 35,65 m2 | Parter

  • cena: 91 275 zł
  • 2 560 za m2
  • cena: 300 133 zł
  • 300 133 za m2
Image things

Trzebnica , Dolnośląskie

86 250 zł | 2 pokoje | 69,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 86 250 zł
  • 1 246 za m2