Osina, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 61 575 zł | 67,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie z siedzibą przy Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów, pokój 113, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Grygorcewicz Dariusz Grygorcewicz Ewa, położonego przy ,Osina 30/2, 72-221 Osina, dla którego SĄD REJONOWY GOLENIÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/00022858/8.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni 67,90 m2 wraz z przynależnym udziałem 31/100 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr 19825. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,wc, przedpokoju oraz spiżarni.

Suma oszacowania wynosi 82 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Norbert Korzeniewski

Image things

Szczecin , Prawobrzeże

198 000 zł | 3 pokoje | 56,20 m2 | 7 piętro

  • cena: 198 000 zł
  • 3 523 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

395 000 zł | 133,67 m2

  • cena: 395 000 zł
  • 2 955 za m2
Image things

Zieleniewo , Zachodniopomorskie

105 000 zł | 3 pokoje | 64,27 m2

  • cena: 105 000 zł
  • 1 634 za m2