Osina, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 54 600 zł | 2 pokoje | 54,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie z siedzibą przy Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:położonego przy ,Osina 31/3, 72-221 Osina , dla którego SĄD REJONOWY GOLENIÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/00021001/9.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,90 m2 wraz z przynależnym udziałem 25/100 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr 19824. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 72 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Norbert Korzeniewski

Image things

Szczecin , Prawobrzeże

1 035 225 zł | 438,20 m2

  • cena: 1 035 225 zł
  • 2 362 za m2
Image things

Płoty , Zachodniopomorskie

211 760 zł | 232,00 m2

  • cena: 211 760 zł
  • 913 za m2
  • cena: 33 733 zł
  • 33 733 za m2