Topólka, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 150 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 11:30 pod adresem: Wydział Ksiąg Wieczystych Radziejowie, Brzeska 20, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój sala 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy 50,Czamanin, 87-875 Topólka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Radziejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1R/00023669/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca według ewidencji gruntów działki o nr 122/3, 188/1, 188/3 o łącznej powierzchni 3,2095 ha położonej we wsi Czamanin nr 50, gm.Topólka, powiat radziejowski, zabudowanej kompleksem budynków gorzelni dla której Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1R/00023669/5. Na działce 188/1 znajduje się kompleks budynków gorzelni, na działce 122/3 znajdują się budynki pomocnicze, na działce 188/3 usytuowany jest zbiornik wodny gruntowy, zbierający wody zużyte z gorzelni, w którym znajdują się dwa urządzenia pływakowe z areatorami powierzchniowymi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Borowicz

  • cena: 50 000 zł
  • 215 za m2
Image things

Kamień Krajeński , Kujawsko-Pomorskie

68 900 zł | 76,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 68 900 zł
  • 905 za m2
  • cena: 22 000 zł
  • 22 000 za m2