Jedwabno, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 354 750 zł | 236,04 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Renata Zając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2019r. o godz. 13:30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31, w sali nr 316 odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości gruntowej o pow. 2,0462ha (dz. 58/2)
położonej: 87-162 Jedwabno, Jedwabno 17A, gm. Lubicz, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: TO1T/00008483/5]. Nieruchomość użytkowana jest głównie rolniczo ( grunty klasy IIIa IIIb oraz grunty klasy IVb). Nieruchomość jest zabudowana budynkiem jednorodzinnym o Pu= 236,04m2. Działka nr 58/2 powstała w wyniku podziału działki nr 58 ( pow. 2,0600ha) - na mocy decyzji Starosty Toruńskiego ABA.6740.4.29.2018.BP z dnia 27 lipca 2018r.
Nieruchomość przylega do drogi powiatowej nr 2010, skąd realizowany jest wjazd i wyjazd na i z nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 473 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
mBank SA 77 1140 2004 0000 3102 7676 4178 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 13.02.2019r. od godz. 12.00 do godz. 14.00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Zbiczno , Kujawsko-Pomorskie

260 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 260 667 zł
  • 260 667 za m2
Image things

Świecie , Kujawsko-Pomorskie

91 500 zł | 2 pokoje | 34,89 m2

  • cena: 91 500 zł
  • 2 623 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

111 333 zł | 2 pokoje | 66,81 m2

  • cena: 111 333 zł
  • 1 666 za m2