Batowo, Zachodniopomorskie

Obiekt | 176 667 zł | 1 252,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 08:30, sala nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się druga licytacja nieruchomości rolnej stanowiącej własność Power Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Batowie, położonej Batowo 18A, gmina Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00027192/7, w skład której wchodzą:


1. Działka nr ew. 14/14 ( symbol użytku - Bi ) o pow. 12 600m2 zabudowana budynkiem hali produkcyjnej o pow. 1 252m2 i budynkiem portierni o pow. 12m2.


W opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipany zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Lipiany Nr XXI/167/2008 z dnia 01 grudnia 2008 r. działka nr ew. 14/14 leży na terenie oznaczonym w studium symbolem: "RU-tereny obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych z dopuszczeniem adaptacji dla potrzeb produkcji i usług oraz częściowo symbolem „MN - planowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.".Suma oszacowania działki zabudowanej nr ew. 14/14 wynosi 265 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 176 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 500,00 zł.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 7122/15)
BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nabycie nieruchomości ( działka nr ew. 14/14 ) w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji nieruchomości rolnej zobowiązane są do posiadania kwalifikacji lub stosownego dokumentu zgodnie z Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o Ustroju Rolnym ( Dz.U.2012.803 j.t. ze zm. )
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Image things

Przecław , Zachodniopomorskie

86 250 zł | 2 pokoje | 39,90 m2

  • cena: 86 250 zł
  • 2 162 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

1 303 000 zł | 517,00 m2

  • cena: 1 303 000 zł
  • 2 520 za m2
Image things

Karnice , Zachodniopomorskie

337 875 zł | 151,50 m2

  • cena: 337 875 zł
  • 2 230 za m2