Bonin, Zachodniopomorskie

Obiekt | 1 680 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Włodzimierz Goździcki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny, ul.Andersa Władysława 17, 75-012 Koszalin, pokój 5 A, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy , 76-009 Bonin, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00037505/2.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-04-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Koszalinie ul.Andersa 17 w sali nr 5 A, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej udział w 12/1000 części w użytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 5/22 o pow.144 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym o pow.25 m2 stanowiącym odrębną nieruchomość. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1K/00037505/2 położona jest w Boninie gm.Manowo i stanowi własność Mariusza Niemier Suma oszacowania wynosi 2 240,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 680,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 224,00zł. w kasie komornika lub na rachunek bankowy komornika: Bank Pekao SA 91 12401428 1111 0010 4566 1672 najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w pok. 303 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 2 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 680,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 224,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 91 1240 1428 1111 0010 4566 1672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Bonin , Jeżyce

97 350 zł | Kawalerka | 61,58 m2 | Parter

  • cena: 97 350 zł
  • 1 581 za m2