Żórawina, Dolnośląskie

Garaż | 7 170 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Gabriela Morawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy ul.Podwale 30, 50-040 , pokój 156, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika:położonego przy Piastów Śląśkich 1,3/G3,Mędłów, 55-020 Żórawina, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00283011/7.

Suma oszacowania wynosi 9 560,00zł,

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 170,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 956,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 02102052260000610203599081. Dokonując wpłaty należy w tytule podać sygnature akt oraz wskazać dane pozwalające na identyfikację wpłacającego.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, wszelkie informacje można uzyskać również pod adresem e-mail: [email protected]
Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu na tydzień przed licytacją.

.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Gabriela Morawiec

Art. 999. § 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.

Art. 993. § 1. Jeżeli przybicie nie następuje niezwłocznie po ukończeniu przetargu, sąd na wniosek licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, może, w wypadku gdy zarządcą jest dłużnik, odjąć mu zarząd i ustanowić innego zarządcę.

§ 2. Po przybiciu sąd wyda zarządzenie, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, na wniosek nabywcy lub uczestnika postępowania. Nabywca może być na własne żądanie ustanowiony zarządcą, jeżeli oprócz rękojmi złożył w gotówce nie mniej niż piątą część ceny nabycia albo jeżeli do tej wysokości przysługuje mu prawo zaliczenia swej wierzytelności na poczet ceny nabycia.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Image things

Ostroszowice , Dolnośląskie

52 586 zł | 1,00 m2

  • cena: 52 586 zł
  • 52 586 za m2
Image things

Dzierżoniów , Dolnośląskie

379 133 zł | 1,00 m2

  • cena: 379 133 zł
  • 379 133 za m2
Image things

Szczytna , Dolnośląskie

122 250 zł | 4 pokoje | 82,93 m2 | 2 piętro

  • cena: 122 250 zł
  • 1 474 za m2