Jaworzyna Śląska, Dolnośląskie

Mieszkanie | 59 779 zł | 39,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-03-2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 238/10000 w nieruchomości wspólnej. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00028170/0. Powierzchnia użytkowa lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wynosi 34,80 m2 wraz przynależnością (piwnica, komórka) wynosi 39,90 m2. Ogrzewanie co - na kocioł gazowy dwufunkcyjny, grzejniki płytowe.
należącego do dłużników, położonego: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Juliusza Słowackiego 2/3,
dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32801 [NKW: SW1S/00032801/4]
Suma oszacowania wynosi 79 705,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 59 778,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 970,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 1903/17 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczam na dzień 15.02.2019r. godzina 15.00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio Komornikowi.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.).

Image things

Legnickie Pole , Dolnośląskie

302 775 zł | 1,00 m2

  • cena: 302 775 zł
  • 302 775 za m2
Image things

Krzeczyn Wielki , Dolnośląskie

181 125 zł | 4 pokoje | 100,72 m2

  • cena: 181 125 zł
  • 1 798 za m2
Image things

Głogów , Dolnośląskie

230 000 zł | 4 pokoje | 110,73 m2 | 2 piętro

  • cena: 230 000 zł
  • 2 077 za m2