Kołobrzeg, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 388 800 zł | 54,29 m2

- 18 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BOŻENY I MARKA SOWIŃSKICH
NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W UPADŁOŚCI
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ:
prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 38 położonego w Kołobrzegu przy ul. Cichej nr 12A o powierzchni użytkowej 54,29 m2 wraz z przynależną komórką lokatorską o powierzchni 1,62 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą KW KO1L/00031386/0 wraz z prawem współwłasności 149/10000 części wspólnych budynku oraz takim samym ułamkiem w prawie własności gruntu o łącznej powierzchni 0,1495 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą KW KO1l/00025228/0
za cenę nie niższą niż 388.800 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych),

II. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, umieszczonej w jeszcze jednej kopercie opatrzonej napisem -
w terminie do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu.
W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
b. wpłacenie do dnia 22 lutego 2019 r. na rachunek bankowy syndyka masy upadłości numer: 35 1240 6465 1111 0010 6860 2353 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,

Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

203 175 zł | 3 pokoje | 60,05 m2 | 2 piętro

  • cena: 203 175 zł
  • 3 383 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

266 625 zł | 38,80 m2

  • cena: 266 625 zł
  • 6 872 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

99 000 zł | 42,57 m2

  • cena: 99 000 zł
  • 2 326 za m2