Kołobrzeg, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 388 800 zł | 54,29 m2

- 7 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BOŻENY I MARKA SOWIŃSKICH
NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W UPADŁOŚCI
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ:
prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 38 położonego w Kołobrzegu przy ul. Cichej nr 12A o powierzchni użytkowej 54,29 m2 wraz z przynależną komórką lokatorską o powierzchni 1,62 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą KW KO1L/00031386/0 wraz z prawem współwłasności 149/10000 części wspólnych budynku oraz takim samym ułamkiem w prawie własności gruntu o łącznej powierzchni 0,1495 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą KW KO1l/00025228/0
za cenę nie niższą niż 388.800 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych),

II. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, umieszczonej w jeszcze jednej kopercie opatrzonej napisem -
w terminie do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 14:00 osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty- przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu.
W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
b. wpłacenie do dnia 22 lutego 2019 r. na rachunek bankowy syndyka masy upadłości numer: 35 1240 6465 1111 0010 6860 2353 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,

Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

180 000 zł | 37,90 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 4 749 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

259 800 zł | 121,51 m2

  • cena: 259 800 zł
  • 2 138 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

380 625 zł | 47,53 m2

  • cena: 380 625 zł
  • 8 008 za m2