Laskowice, Mokre

Mieszkanie | 50 000 zł | 2 pokoje | 44,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 50 000 zł
 • Miasto: Laskowice
 • Powierzchnia: 44,00 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 1 136 zł
 • Ulica: Dworcowa 5
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23846X55847335
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-06 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-852 w Gdańsku.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2019 r. o godz. 10.00 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, ul.
Zygmunta Augusta 7 w Bydgoszczy, w wyznaczonej sali.
Przedmiot przetargu:
nieruchomości położonej w Laskowicach przy ulicy Dworcowej 5, województwo kujawsko - pomorskie, na którą
składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 44 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
tj.: w piwnicy o pow. 3,6 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 6,5 m2, oraz WC o
pow. 0,9 m2 wraz z udziałem wynoszącym 550/2215 w częściach wspólnych budynków i urządzeń infrastruktury oraz w
prawie własności działki nr 114/12 o pow. 0,0903 ha położonej w obrębie Laskowice 011.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP
S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW zbywanej nieruchomości
zawiera Informacja przetargowa, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu.
Lokal mieszkalny nr 4 położony jest w budynku zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr
114/12 o pow. 0,0903 ha położoną w obrębie Laskowice 011, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00050591/7. W Dziale II jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, a
współużytkownikiem wieczystym gruntu Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w Warszawie. W Dziale III
widnieje zapis: „WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO
ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ I URZĄDZENIA STANOWIĄCEGO ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI. WSZELKIE
PRAWA, ROSZCZENIA, CIĘŻARY I OGRANICZENIA CIĄŻĄCE NA LOKALACH WYODRĘBNIONYCH Z
NIERUCHOMOŚCI CIĄŻĄ NA PRZYNALEŻNYCH DO NICH UDZIAŁACH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI LUB
WSPÓŁUŻYTKOWANIU WIECZYSTYM”. W Dziale IV znajduje się komentarz dotyczący wykreślenia wpisu w
dotychczasowej księdze wieczystej.
Cena wywoławcza: 50.000,00 zł netto
Wadium:· 5.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
§ 1
1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.
2. Uczestnikiem przetargu nie mogą być:
1) Członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego,
2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz,
3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000
1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na
zbycie nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/32/2019”

Image things

Toruń , Na Skarpie

427 500 zł | 336,00 m2

 • cena: 427 500 zł
 • 1 272 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

230 250 zł | 3 pokoje | 83,54 m2 | 4 piętro

 • cena: 230 250 zł
 • 2 756 za m2
Image things

Kamień Krajeński , Kujawsko-Pomorskie

68 900 zł | 76,10 m2 | 1 piętro

 • cena: 68 900 zł
 • 905 za m2