Laskowice, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 26 000 zł | 27,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-852 w Gdańsku.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2019 r. o godz. 10.30 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, ul.
Zygmunta Augusta 7 w Bydgoszczy, w wyznaczonej sali.
Przedmiot przetargu:
nieruchomości położonej w Laskowicach przy ulicy Długiej 7, powiat świecki, województwo kujawsko - pomorskie, na
którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 27,5 m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi tj.: piwnicą o pow. 22,2 m2, WC w budynku gospodarczym o pow. 1,3 m2 wraz z udziałem wynoszącym
510/2460 w częściach wspólnych budynków i urządzeń infrastruktury oraz w prawie własności działki nr 114/22 o pow.
0,1031 ha w obrębie Laskowice 011.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP
S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW zbywanej nieruchomości
zawiera Informacja przetargowa, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu.
Lokal mieszkalny nr 5 położony jest w budynku zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr
114/22 o pow. 0,1031 ha położoną w obrębie Laskowice 011, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW nr BY1S/00050599/3. W Dziale II jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, a
współużytkownikiem wieczystym gruntu Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w Warszawie. W Dziale III
widnieje zapis: „WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO
ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ. WSZELKIE PRAWA, ROSZCZENIA , CIĘŻARY I OGRANICZENIA CIĄŻĄCE NA
LOKALACH WYODRĘBNIONYCH Z NIERUCHOMOŚCI CIĄŻĄ NA PRZYNALEŻNYCH DO NICH UDZIAŁACH WE
WSPÓŁWŁASNOŚCI LUB WSPÓŁUŻYTKOWANIU WIECZYSTYM”. W Dziale IV znajduje się zapis: „W ŁAMIE 4
UJAWNIONO WPIS: WSZELKIE PRAWA, ROSZCZENIA , CIĘŻARY I OGRANICZENIA CIĄŻĄCE NA LOKALACH
WYODRĘBNIONYCH Z NIERUCHOMOŚCI CIĄŻĄ NA PRZYNALEŻNYCH DO NICH UDZIAŁACH WE
WSPÓŁWŁASNOŚCI LUB WSPÓŁUŻYTKOWANIU WIECZYSTYM. NA PODSTAWIE § 49 ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 17.09.2001 ROKU W SPRAWIE PROWADZENIA KSIĄG WIECZYSTYCH I
ZBIORÓW DOKUMENTÓW (DZ.U. NR 102 POZ. 1122 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ UMOWY USTANOWIENIA ODRĘNEJ
WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY Z DNIA 17.07.2008 ROKU REP. A NR 6592/08
NOTARIUSZA ELŻBIETY RUTKOWSKIEJ W ŚWIECIU (KARTA 1-3 KW 52626) DZ.KW. 5082-3/08. WPISANO Z
URZĘDU DNIA 24.07.2008 ROKU.”
Cena wywoławcza: 26.000,00 zł netto
Wadium:· 2.600,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
Oferta jest wiążąca w przeciągu 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.

  • cena: 17 900 zł
  • 17 900 za m2
Image things

Solec Kujawski , Kujawsko-Pomorskie

116 100 zł | 2 pokoje | 41,90 m2 | Parter

  • cena: 116 100 zł
  • 2 771 za m2
Image things

Gronowo , Kujawsko-Pomorskie

91 800 zł | 2 pokoje | 60,02 m2 | Parter

  • cena: 91 800 zł
  • 1 529 za m2