Bałtów, Świętokrzyskie

Obiekt | 1 069 100 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Baltów, gmina Baltów, powiat Ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego.

Działka zabudowana jest budynkami gospodarczymi, tj.: budynkiem obory składającym się z trzech części: obory, chlewni i warsztatu, budynkiem magazynu zbożowego, wiatą, budynkiem magazynowym, budynkiem garaży, wagą wozową. Kształt nieruchomości jest regularny, a teren w miarę płaski. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W sąsiedztwie są grunty rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. W odległości około 0,5 km od nieruchomości znajduje się kompleks pałacowy wraz z parkiem i kapliczką, budynek szkoły, Urząd Gminy Bałtów. Działka stanowi zabudowaną część dawnego gospodarstwa rolnego majątku Druckich-Lubeckich. Warunki zagospodarowania nieruchomości są korzystne.

.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, która zgodnie z ewidencją gruntów i budynków obr. Baltów jest oznaczona nr 2000, o powierzchni 2,0546 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr Kl 10/00056498/4. 2. Teren działki nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baltów.
Nieruchomość znajduje się na terenie założenia pałacowo-parkowego w Bałtowie (dawne podwórze gospodarcze), wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A.591/1-3, co skutkuje koniecznością przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca J. z 2018 r., poz. 2067), a tym samym obowiązkiem uzgadniania działań dotyczących obszaru objętego ochroną konserwatorską ze Świętokrzyskim Wojewódzkim konserwatorem Zabytków w Kielcach. 4. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy. 5. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości odbył się w dniu 30.11.2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 6. Okazanie przebiegu granic działki przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie nabywcy i na jego koszt.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). Z uwagi na rolny charakter nieruchomości (użytki rolne), do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.). Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do
nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.
9. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.
10. Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2019 r. o godzinie 1200 w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. liżeckiej 37, w sali konferencyjnej (parter).
11. W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 15.04.2019 r. wniosą wadium w pieniądzu PLN w wysokości 20 % ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim o nr: 78 8507 0004 2001 0047 5042 0003. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Swiętokrzyskim. W tytule przelewu należy wpisać: nr działki, jej położenie, będącej przedmiotem sprzedaży oraz imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu.
12. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem bankowym na wskazane konto. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. 13. Uznaje się za terminowo zwrócone wadium jeżeli organizator wykona przelew lub przekaz na koszt uczestnika przetargu w terminie
wskazanym w pkt 12. 14. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości, przedłożyć dowód wniesienia wadium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
15. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru.
W przypadku uczestnictwa pełnomocnika reprezentującego osobę prawną, oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do uczestnictwa w przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – należy okazać pełnomocnictwo z podpisem potwierdzonym notarialnie upoważniającym do uczestnictwa w przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków należy przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka (z podpisem potwierdzonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim) do reprezentowania go w przetargu.
16. Postąpienie powyżej ceny wywoławczej nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.
17. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
18. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.
19. Cena uzyskana w przetargu (pomniejszona o wcześniej wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim o nr: 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002, najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. W dniu zawarcia ww. umowy, kwota równa cenie uzyskanej w przetargu, powinna być zaksięgowana na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Swiętokrzyskim.
20. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
21. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
22. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, na temat:
a) nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu - Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Ilżeckiej 37, III piętro, pokój nr 306 lub pod nr telefonu: 41 2476247, 41 2476377; b) warunków przetargu udziela Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, III piętro, pokój nr 308 lub pod nr telefonu 41 2476866.
23. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

107 625 zł | 2 pokoje | 57,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 107 625 zł
  • 1 862 za m2
Image things

Wysoka , Świętokrzyskie

89 325 zł | 3 pokoje | 75,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 89 325 zł
  • 1 185 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

219 739 zł | 2 pokoje | 50,20 m2 | Parter

  • cena: 219 739 zł
  • 4 377 za m2