Mirocin Górny , Lubuskie

Obiekt | 38 200 zł | 250,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

Mirocin Górny działka nr 778/1 o pow. 0,1737 ha Nieruchomość zabudowana budynkiem o przeznaczeniu innym niż mieszkalny - budynkiem gospodarczym (stodoła) o powierzchni zabudowy 250,00 m2.- budynek murowany w technologii tradycyjnej z cegły. Dach dwuspadowy kryty dachówka ceramiczną. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Ściany popękane, zawilgocone, nieocieplone, nieotynkowane. Budynek o bardzo złej eksploatacji, celowy kapitalny remont. Działka nie jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną, nieogrodzona. Dostęp do drogi publicznej poprzez nieurządzoną drogę wewnętrzną gruntową. Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość. W stosunku do działki Gmina Kożuchów nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398) oraz że działka ta nie leży na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji.
Macierzysta KW Nr ZG1N/00054438/7
Nieruchomość jest wolna od wpisów
jakichkolwiek
ciężarów, ograniczeń i hipotek
(w cenie wywoławczej zawiera się cena gruntu
w kwocie 10.700,00 zł)
Określenie przetargu:
1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 8.00, w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. 2) Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej. 3) Wadium w określonej wysokości, z zaznaczeniem na jaki cel ze wskazaniem nieruchomości należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Kożuchowie Bank
Spółdzielczy w Kożuchowie Nr 4996730007 0000 0000 10070006 w terminie do dnia 1 marca 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na
rachunek Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. 4) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 5) Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. 6) Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 7) Termin zapłaty za nieruchomość - pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium upływa nie później niż 3 dni przed dniem podpisaniem umowy notarialnej przeniesienia prawa własności
nieruchomości. 8) Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu:
• Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna lub osoba prawna,
• W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim powinna złożyć oświadczenie o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym.
W tym celu należy złożyć oświadczenie określające majątek wspólny lub osobisty, do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości, Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis winien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub - opis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub - pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedstawiają dokumenty niezbędne do ich reprezentowania, tj. wypis z rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub umowę spółki,
Jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium, Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). W przypadku gdy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych,
nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. 9) W przetargu mogą brać udział osoby, które:
• wniosą wadium w formie, terminie oraz sposobie określonym w ogłoszeniu o przetargu;
• złożą zgłoszenie udziału w przetargu w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu najpóźniej w dniu i godzinie otwarcia przetargu. 10) Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie, opublikowanie w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pokój nr 5, tel. 68 355 59 45.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

132 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 132 000 zł
  • 132 000 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

340 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 340 000 zł
  • 340 000 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

85 000 zł | 2 pokoje | 42,97 m2

  • cena: 85 000 zł
  • 1 978 za m2