Grudziądz, Kujawsko-Pomorskie

Garaż | 28 000 zł | 17,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PREZYDENT GRUDZIĄDZA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 11 marca 2019r. na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa,położonych w Grudziądzu:


ul. Polskich Skrzydeł

wraz z udziałem 8/1808 części w wewnętrznej drodze dojazdowej stanowiącej działki nr 21/383o pow. 3982 ha oraz nr 21/390 o pow. 0.3344 ha ( łącznie 0.7326 ha) obręb 118, KW TO1U/00019592/3


Budynek garażowy o powierzchni użytkowej 17,40 m2 - murowany, dach betonowy kryty papą, posadzka betonowa, drzwi stalowe – nieruchomość uzbrojona w przyłącze elektroenergetyczne.

Nieruchomość stanowiąca wewnętrzną drogę dojazdową oznaczona jako działki nr 21/383 oraz nr 21/390 w obr. 118 w części utwardzona jest asfaltem oraz betonowymi płytami ażurowymi.


Uwagi:

1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Warszawską, Polskich Skrzydeł, ogrodami działkowymi i granicą administracyjną miasta, zwanego dalej „Warszawska – Polskich Skrzydeł” (Uchwała Nr IX/80/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.05.2007 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 89, poz. 1422 z dnia 27.07.2007 r.) zgodnie z którym:
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 21/306, przeznaczona jest pod funkcję komunikacyjną – garaże (murowane budynki garażowe – parterowe, szeregowe) – symbol 5K-G;
- dla nieruchomości stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową oznaczoną jako działki nr 21/383 oraz nr 21/390 obowiązują następujące przeznaczenia : tereny funkcji komunikacyjnej – garaży ( symbol 5 K-G), funkcje komunikacyjne - drogi dojazdowe ogólnodostępne, drogi wewnętrzne i place manewrowe ( symbole: 2 DD, 4 KDW i 8 KDW/ZI/WS-Ro), tereny o funkcji infrastruktury technicznej (symbol 3IT) oraz tereny o funkcji zieleni izolacyjnej z wodami śródlądowymi ( rowem odwadniającym) symbol 6ZI/WS-Ro i 8 KDW/ZI/WS-Ro).
2. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614 z późn. zm.).

Przetargna sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 301.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony w dniu
10stycznia 2019 r.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadiumw formie przelewu gotówki w terminie dodnia 4 marca 2019 r.na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Bank PKO BP SANr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652 i przedłożą dowód wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W treści przelewu wadium należy wskazać położenie oraz oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

1 112 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 112 000 zł
  • 1 112 000 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

116 000 zł | 2 pokoje | 54,91 m2 | 3 piętro

  • cena: 116 000 zł
  • 2 113 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

184 000 zł | 2 pokoje | 44,30 m2 | Parter

  • cena: 184 000 zł
  • 4 153 za m2