Koszalin, Zachodniopomorskie

Obiekt | 10 878 275 zł | 3 335,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

REGULAMIN SPRZEDAŻY
I. DOKŁADNE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 5.634 m2 opisanej w KW nr KO1K/25491/3 poł. w Koszalinie przy ul. BOWiD 14, oznaczonej jako dz. nr 15, obr. 7 Koszalin.II. TERMINY
1. Oferty dotyczące nabycia wskazanych powyżej nieruchomości (oferta podpisana, zeskanowana) oferenci winni składać na adres e-mail: [email protected] i/lub [email protected] Wersja podpisana powinna zostać
niezwłocznie, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych dostarczona do siedziby spółki – pod adres ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin.
2. Pierwsze rozpatrzenie ofert nastąpi w dn. 19 lutego 2019r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert i ewentualne przeprowadzenie aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż ewentualna aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego.
III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:
1. Każda z ofert powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
b) oferowaną cenę netto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa,
c) proponowany termin zapłaty całej kwoty w ciągu 14 dni od dnia zaakceptowania oferty
– nie później niż w dniu podpisania aktu notarialnego (decyduje data wpływu środków w wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy).
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z zasadami sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.
2. Zarządca może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.
IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. Wyboru oferty dokonuje zarządca po ewentualnym uprzednim przeprowadzeniu aukcji.
Zarządca może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
2. Zarządca może nie wybrać żadnej oferty.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy wskazany przez zarządcę. Nabywca jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 30% zaakceptowanej ceny nabycia w ciągu 2 (dwóch) dni lub innym określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w warunkach sprzedaży, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszych warunków sprzedaży.
8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje zarządca.
9. Zastrzega się prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

14 925 zł | 1,00 m2

  • cena: 14 925 zł
  • 14 925 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

344 250 zł | 4 pokoje | 124,07 m2 | Parter

  • cena: 344 250 zł
  • 2 775 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

195 120 zł | 4 pokoje | 64,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 195 120 zł
  • 3 044 za m2